Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Yönetmelikler

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik


Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27068


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-26/6/2012-28335)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; tadil aşamasında ve tip onayı yönetmelikleri (MARTOY, TORTOY, MOTOY) kapsamı dışında kalan yapım aşamasındaki araçlar ile tip onayı yönetmelikleri kapsamındaki araçlara bu Yönetmeliğe göre Ulusal Tip Onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tip onayı yönetmeliklerindeki hükümlere ilave olarak uygulanacak hükümleri düzenlemektir.


Engelli erişimi için araç tadilatı

EK MADDE 6 – (Ek:RG-13/9/2013-28764)

(1) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca engellilerin erişilebilirliğine uygun olması gereken araçlara yapılacak olan tadilatlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tadilat; M2 ve M3 kategorisindeki araçlara, seri tadilat yetkisi verilmiş firmalar tarafından bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünün 4.14 üncü maddesinin ikinci paragrafı ile 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2001/85/AT) Ek-VII’sinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Ayrıca tadilat nedeni ile araçta etkilenen tüm aksamla ilgili olarak bu Yönetmeliğin Ek-VII’sinin ilgili şartlarına uygunluk aranır.

b) Seri tadilat tip onayı başvurularında; belirli bir marka ve tipteki araç için alınmış bir teknik servis raporu, aynı tadilatçı firma tarafından kullanılmak kaydıyla, aşağıdaki araç ve tertibat özellikleri bakımından farklılık göstermeyen farklı marka veya tipteki araçlar için de kullanılabilir.

1) Şasi tipi (örme/C),

2) Karoseri tasarım amacı (tek/çift katlı, mafsallı, alçak tabanlı),

3) Montajın yapıldığı kapının yeri (ön/orta/arka),

4) Yaklaşık araç uzunluğu (7 m/9 m/12 m),

5) Tertibatın imalatçısı,

6) Tertibatın tipi,

7) Tertibatın araçlara bağlantı şekli.

c) Seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapabilir.

ç) TSE tarafından bu Yönetmeliğin Ek-V’ine göre düzenlenen seri tadilat tip onay belgelerinde yer alan “Tadilatın kısa tarifi”nde tadilat açıklanarak tanımlanır ve belgeye “notlar” ibaresi yazılarak Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)’nin Ek-VII’sine göre sağlanan hususlar belirtilir. Aynı Yönetmeliğin Ek-VII’sinin tüm şartlarının sağlanması durumunda tip onayı/uygunluk belgesi ve tescil ile ilgili bilgisayar kayıtlarına “Erişilebilir” ifadesi yazılır.

d) Araçlarda tekerlekli sandalye için özel alan oluşturma amacıyla yapılan tadilat sonucunda koltuk sayısının değişmesi aracın kategorisini değiştirmez.

e) Rampa yapılması durumunda, rampa boyu uygunluk belgesinde yer alan araç genişliğini geçemez. Uygunluk belgesinin bulunmaması halinde araç genişliği teknik servis tarafından belirlenir.

f) Araçlarda yapılan tadilatların, Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT) veya ihtiyaç duyulabilecek diğer yönetmeliklere uygunluğunun tespit edilmesi aşamasında; TSE, gerek duyması halinde Bakanlıkça atanmış diğer teknik servislerce hazırlanan deney raporlarını kullanabilir, seri tadilat onayı verilmesi aşamasında ise her türlü test raporunun nihai değerlendirmesi yine TSE tarafından yapılır.


Bu Yönetmeliğin Ek-I’inin 7.1.1 maddesi

"7.1.1- "Otobüsler": Sadece oturan veya oturan ve ayaktaki yolcuların taşınması için tasarlanmış veya imal edilmiş M2 veya M3 kategorisi araçlar anlamındadır.

"Minibüsler": Sürücü dâhil en az 10 en fazla 17 oturan kişiyi taşıyan araçlardır. Minibüslerde ayakta yolcu taşımak amacıyla ayrılmış alan bulunamaz.”