Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Tebliğler

Gümrük Muafiyeti Tebliğ (Sıra No:1)*


Resmi Gazete Tarihi : 6.07.2011      Resmi Gazete Sayısı : 27986


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak


Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma sokulan diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeler, malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.


Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Tebliğ, 7/7/2010 tarihli 2010/659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 29/9/2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 46 ila 54, 56 ila 58, 68, 80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111 ve 134 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


YEDİNCİ BÖLÜM

Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşya


Tanımlar

MADDE 26 -(1) Bu Bölümün uygulanmasında; ortopedik özür ibaresi doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite sakatlıklarını ifade eder.


Muafiyet koşulları

MADDE 27 -(1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında muafen özel tertibatlı sakat aracını serbest dolaşıma sokacak kişinin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir.

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muafiyetten yararlanacak kişide el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olması şartı aranır.

(3) Malul ve sakat kişi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet ediyor ise, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi gerekir.

(4) Malul ve sakat kişi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise, aracın Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağış yoluyla gönderilmesi veya bedel karşılığı alınmış olması gerekir.


Belgeler

MADDE 28 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; Fizik ve Rehabilitasyon Merkezlerince onaylı, 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından alınmış heyet raporunun aslı,

a) Söz konusu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve durumuna göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmiş olması gerekir.

b) İlgili kişi tarafından yurt dışında ikamet edildiği sırada resmi bir hastaneden alınan rapor ibraz ediliyorsa, raporun dış temsilciliklerimizce onaylanmış olması gerekir.

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamı kişiler için; H sınıfı sürücü belgesi,

(3) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için;

a) Yurt dışında ikamet eden malul ve sakatlar için; ikametin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan taşıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,

b) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan malul ve sakata yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş bağış belgesi,

c) Aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi,

(4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; özel tertibata ilişkin fatura,

(5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; nüfus cüzdanı örneği,

(6) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında serbest dolaşıma sokulacak araçların ithal talebinde hukuki tasarruf ehliyetini haiz olmayanlar için vasilik belgesi,

(7) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kişilerin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,

(8) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurt dışı giriş-çıkış kayıtları;

(9) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan ithalatlarda, dış temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmış bağış belgesinin aslı.

(10) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bağış yoluyla gelmesi halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş bağış belgesi,

(11) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi,

(12) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından getirilmesi halinde yetkiye ilişkin yazı.


Müracaat şekli

MADDE 29 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı motorlu kara nakil vasıtaları için aracı getiren kurum veya kuruluş tarafından 28 inci maddenin on, onbir ve onikinci fıkralarında,

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki özel tertibatlı sakat aracı için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce malul ve sakat kişi, vasisi veya kanuni temsilcisi tarafından 28 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilir.


Malul ve sakat kişiye ilişkin yapılacak tespitler

MADDE 30 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma girişi talebi Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü veya yetki vereceği Başmüdür Yardımcısı başkanlığında, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürü ile İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından, sakat ve malul kişinin serbest dolaşıma sokmak istediği araçta ibraz edilen sağlık raporu ve kişinin durumu dikkate alınarak, malul ve sakatlığın gerektirdiği özel tertibat belirlenir.

(3) Komisyonun toplanacağı gün, ilgili malul ve sakat kişi de anılan gümrükte hazır bulunur.

(4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir.

(5) Komisyon kararı, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen “Komisyon Karar Belgesi”nde (Ek-4) belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi altı aydır.


Araca ilişkin şartlar

MADDE 31 – (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.

(2) Kararın 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece otomatik vitesli olan aracın, Kararın 104 üncü maddesi kapsamında serbest dolaşıma sokulması mümkün değildir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen araçların kayıt ve model yılının tespitinde, aracın gümrüğe sunulduğu tarihteki kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır.


Serbest dolaşıma giriş işlemleri

MADDE 32 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı araç tertibatlandırılmışolarak giriş gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde aracın 1 no.lu Taşıt Takip Programının “özürlü araç” seçeneğine kaydettirilmesi gerekir.

(2) Muafiyet kapsamı araç, komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde 28 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan bir heyet tarafından aracın söz konusu Komisyon Karar Belgesine uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde serbest dolaşıma girişine izin verilir.

(4) Adı geçen gümrük idaresince, serbest dolaşıma giriş işlemi tamamlanan Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki özel tertibatlı araç için düzenlenecek trafik şahadetnamesine Ek-3’de yer alan; ikinci fıkrasının (a) bendindeki özel tertibatlı araç için Ek-5’te yer alan; ikinci fıkrasının (b) bendindeki bizzat sakat kişi tarafından kullanılmayan araç için düzenlenecek trafik şahadetnamesine Ek-6’te yer alan şerh konularak ilgili trafik tescil idaresine gönderilir.

(5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan eşya, Kararın 9 no.lu ekindeki “Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi” kapsamında yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir.


DOKUZUNCU BÖLÜM

Ortak Hükümler


MADDE 39 - (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın karşılıklı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satışı veya muafiyet amacının dışında kullanılması yasaktır. Söz konusu yasak,

a) İki, üç, dört ve altıncı bölüm kapsamı eşya için bir yıl,

b) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı araçlar için üç yıl

Olarak uygulanır.

(2) Beşinci bölüm kapsamı kurtarma araçlarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

(3) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması halinde aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır:

a) Yedinci bölüm kapsamı gerçek kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren en az üç yıl geçmiş olması ve satışı veya devrinin yapılmış olması gerekir.

b) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı durumunda, aracı devralacak kişinin sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilir ve devralacak kişinin sakatlığına uygun tertibat değişikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.

c) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aracın gümrük idaresinden izin alınmak suretiyle başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı halinde, Kararın 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan süre, aracı devralan kişi açısından aracın devralındığı tarihten itibaren yeniden başlar. 10 yıllık sürenin uygulanmasında ise aracın serbest dolaşıma girdiği tarih esas alınır.

ç) Özel tertibatlı aracın Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden üç yıllık süreyi doldurup, beş yıllık süreyi doldurmadan satılması halinde, araca ilişkin özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilir.

d) Malul ve sakat kişinin vefatı halinde;

i) araç muafiyetten yararlanan başka bir malul ve sakat kişiye devredilebilir,

ii) varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde vergileri tahsil edilir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eşyanın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eşyaya ait gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.

(5) İzin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı dışında kullanılan eşyanın gümrük vergileri Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur ve gerekmesi halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa diğer kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilen belgelerde tereddüde düşülmesi halinde; idari soruşturmayı gerektiren durumlar hariç, ilgililer hakkında cezai takibatta bulunulmasını teminen ilgili gümrük müdürlükleri tarafından en yakın yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Yetki

MADDE 40- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.


Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 41- (1) 20/2/2000 tarihli ve 23970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:2), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:3) ve 20/2/2000 tarihli ve 23970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:4), 2/3/2000 tarihli ve 23981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yolcu İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Seri No: 1) ile bunların ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 42 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 43 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK -1
TAAHHÜTNAME
Gümrük Müsteşarlığınca eşim .........................................adına verilen bedelsiz ithal izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim. ..../..../20..

  Adı ve Soyadı
İmzaEK -2

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMİ TAMAMLANAN MOTORLU VEYA MOTORSUZ ÖZEL NAKİL VASITALARI İÇİN GÜMRÜK İDARESİNCE KONULACAK ŞERH

Bu nakil vasıtasının bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satışı veya muafiyet amacı dışında kullanılması yasaktır.


EK -3

ÖZEL TERTİBATLI ARACIN/KURTARMA ARACININ TRAFİK ŞAHADETNAMESİNE KONULACAK ŞERH

Bu özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının serbest dolaşıma sokan kurum, kuruluş, vakıf, dernek tarafından kullanılması zorunlu olup bir başkasının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden izin alınmadan muafiyetten faydalanmayan kişi, kurum ve kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dışında kullanılması yasaktır.


EK -4
T.C.
BAŞBAKANLIK Belge aslını elden aldım …/…/…..
Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü

MALUL VE SAKAT ARAÇLARINA İLİŞKİN KOMİSYON KARAR BELGESİ

KOMİSYONA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN KİŞİNİN DURUMU
  TOPLANTI DURUMU
ADI VE SOYADI : GÖRÜŞME SIRA NO :
ADRESİ : GÖRÜŞME TARİHİ : …/…/…..

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 167/12-A MADDESİ GEREĞİNCE VE GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU MUAFİYET UYGULANMASINA DAİR KOMİSYON KARARIDIR.

BU BELGE 6 (ALTI) AY GEÇERLİDİR.

07.10.2009 TARİHLİ, 2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 104. MADDESİ GEREĞİNCE GÜMRÜK İDARESİNE SUNULDUĞU TARİH İTİBARİYLE KAYIT VE MODEL YILI DAHİL ÜÇ YILDAN ESKİ, MOTOR HACMİ 1600/2500 CC’DEN BÜYÜK ARAÇ İTHALİ YAPILAMAZ.


SÖZ KONUSU BELGEYE İSTİNADEN MUAFEN İTHAL EDİLECEK ÖZEL TERTİBATLI SAKAT ARACININ ÖZÜRLÜ ARACI OLARAK GETİRİLDİĞİNİN GİRİŞ GÜMRÜK İDARESİNDE MUAYENE MEMURU KAŞESİ VURULMAK SURETİYLE MUTLAK SURETTE BELGELENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.